بانک سوال
سوالات امتحانی مدارس راهنمایی 
قالب وبلاگ

تذکر:

 برای مشاهده متن سوالات باید روی سیستم رایانه شما

           نرم افزارهای (Pdf-zip) نصب شده باشد.

[ چهارشنبه دهم آبان ۱۳۹۱ ] [ 22:37 ] [ حسین باقی ]
                                  آزمون میان نوبت اول 

 آموزش قرآن پایه دوم

 راهنمایی نمونه مردمی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

برای دانلود روی تصویر زیر کلیک کنید


موضوعات مرتبط: قرآن دوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, دوم راهنمایی, قرآن, میان نوبت اول
[ سه شنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۱ ] [ 22:24 ] [ حسین باقی ]
                                 آزمون میان نوبت اول 

 آموزش قرآن پایه سوم

 راهنمایی نمونه مردمی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

برای دانلود روی تصویر زیر کلیک کنید


موضوعات مرتبط: قران سوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, قرآن, میان نوبت اول
[ سه شنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۱ ] [ 22:21 ] [ حسین باقی ]
                                آزمون میان نوبت اول 

 اجتماعی پایه سوم

 راهنمایی نمونه مردمی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

برای دانلود روی تصویر زیر کلیک کنید


موضوعات مرتبط: اجتماعی سوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, اجتماعی, میان نوبت اول
[ سه شنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۱ ] [ 22:54 ] [ حسین باقی ]

    آزمون میان نوبت اول 

 آمادگی دفاعی پایه سوم

 راهنمایی نمونه مردمی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

برای دانلود روی تصویر زیر کلیک کنید


موضوعات مرتبط: آمادگی دفاعی سوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, آمادگی دفاعی, میان نوبت اول
[ سه شنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۱ ] [ 22:48 ] [ حسین باقی ]

    آزمون میان نوبت اول 

 پیام های آسمان پایه دوم

 راهنمایی نمونه مردمی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

برای دانلود روی تصویر زیر کلیک کنید


موضوعات مرتبط: پیام های آسمان دوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, دوم راهنمایی, پیام های آسمان, میان نوبت اول
[ دوشنبه پانزدهم آبان ۱۳۹۱ ] [ 22:41 ] [ حسین باقی ]

    آزمون میان نوبت اول 

 زبان خارجه پایه سوم

 راهنمایی نمونه مردمی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

برای دانلود روی تصاویر زیر کلیک کنید

صفحه اول

صفحه دوم


موضوعات مرتبط: زبان سوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, زبان انگلیسی, میان نوبت اول
[ دوشنبه پانزدهم آبان ۱۳۹۱ ] [ 22:32 ] [ حسین باقی ]

آزمون میان نوبت اول 

 زبان خارجه پایه دوم

 راهنمایی نمونه مردمی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

برای دانلود روی تصویر زیر کلیک کنید


موضوعات مرتبط: زبان دوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, دوم راهنمایی, زبان انگلیسی, میان نوبت اول
[ یکشنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۱ ] [ 22:30 ] [ حسین باقی ]

آزمون میان نوبت اول 

 ریاضی پایه سوم

 راهنمایی نمونه مردمی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

برای دانلود روی تصویر زیر کلیک کنید


موضوعات مرتبط: ریاضیات سوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, ریاضی, میان نوبت اول
[ یکشنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۱ ] [ 22:26 ] [ حسین باقی ]

آزمون میان نوبت اول 

 ریاضی پایه دوم

 راهنمایی نمونه مردمی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

برای دانلود روی تصویر زیر کلیک کنید


موضوعات مرتبط: ریاضیات دوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, دوم راهنمایی, ریاضی, میان نوبت اول
[ یکشنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۱ ] [ 22:21 ] [ حسین باقی ]

[ جمعه دوازدهم آبان ۱۳۹۱ ] [ 23:53 ] [ حسین باقی ]

آزمون میان نوبت اول 

 اجتماعی پایه دوم

 راهنمایی نمونه مردمی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

برای دانلود روی تصویر زیر کلیک کنید


موضوعات مرتبط: اجتماعی دوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, دوم راهنمایی, اجتماعی, میان نوبت اول
[ جمعه دوازدهم آبان ۱۳۹۱ ] [ 21:29 ] [ حسین باقی ]

آزمون میان نوبت اول 

 اجتماعی پایه دوم

 راهنمایی نمونه مردمی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

برای دانلود روی تصویر زیر کلیک کنید


موضوعات مرتبط: اجتماعی دوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, دوم راهنمایی, اجتماعی, میان نوبت اول
[ جمعه دوازدهم آبان ۱۳۹۱ ] [ 21:26 ] [ حسین باقی ]

آزمون میان نوبت اول 

 عربی پایه دوم

 راهنمایی نمونه مردمی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

برای دانلود روی تصویر زیر کلیک کنید


موضوعات مرتبط: عربی دوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, دوم راهنمایی, عربی, میان نوبت اول
[ پنجشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۱ ] [ 12:20 ] [ حسین باقی ]
 

آزمون میان نوبت اول 

 عربی پایه سوم

 راهنمایی نمونه مردمی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

برای دانلود روی تصویر زیر کلیک کنید


موضوعات مرتبط: عربی سوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, عربی, میان نوبت اول
[ پنجشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۱ ] [ 12:17 ] [ حسین باقی ]
 

  آزمون میان نوبت اول 

جغرافیا پایه سوم

 راهنمایی نمونه مردمی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

برای دانلود روی تصویر زیر کلیک کنید


موضوعات مرتبط: جغرافیای سوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, جغرافیا, میان نوبت اول
[ چهارشنبه دهم آبان ۱۳۹۱ ] [ 22:33 ] [ حسین باقی ]

آزمون میان نوبت اول 

علوم پایه سوم

 راهنمایی نمونه مردمی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

برای دانلود روی تصویر زیر کلیک کنید


موضوعات مرتبط: علوم سوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, علوم, میان نوبت اول
[ یکشنبه هفتم آبان ۱۳۹۱ ] [ 22:45 ] [ حسین باقی ]

                                  آزمون میان نوبت اول 

علوم پایه دوم

 راهنمایی نمونه مردمی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

برای دانلود روی تصویر زیر کلیک کنید


موضوعات مرتبط: علوم دوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, دوم راهنمایی, علوم, میان نوبت اول
[ یکشنبه هفتم آبان ۱۳۹۱ ] [ 22:8 ] [ حسین باقی ]

                                آزمون میان نوبت اول 

تاریخ پایه سوم

 راهنمایی نمونه مردمی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

برای دانلود روی تصویر زیر کلیک کنید


موضوعات مرتبط: تاریخ سوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, تاریخ, میان نوبت اول
[ یکشنبه هفتم آبان ۱۳۹۱ ] [ 22:5 ] [ حسین باقی ]

آزمون میان نوبت اول 

تاریخ پایه دوم 

 راهنمایی نمونه مردمی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

برای دانلود روی تصویر زیر کلیک کنید

 


موضوعات مرتبط: تاریخ دوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, دوم راهنمایی, تاریخ, میان نوبت اول
[ یکشنبه هفتم آبان ۱۳۹۱ ] [ 22:2 ] [ حسین باقی ]

آزمون ماهانه

 ریاضی پایه سوم 

راهنمایی نمونه مردمی وهیات امنایی شهدای هفتم تیر

برای دانلود روی تصویر زیر کلیک کنید

 


موضوعات مرتبط: ریاضیات سوم راهنمایی
برچسب‌ها: بانک سوال, سوم راهنمایی, ریاضی, میان نوبت اول
[ یکشنبه هفتم آبان ۱۳۹۱ ] [ 21:55 ] [ حسین باقی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

اینجانب به عنوان معاون پرورشی دبیرستان
نمونه دولتی شهـدای هفتم تیر(دوره اول)
جهت دستــــــــــــــــــــــــرسی بهتر
دانش آموزان عزیزبـــــه نمونه سوالات
امتحانی این وبـــــلاک را ایجاد نمودم
ودرنظر دارم به یاری خـدا درمرحله اول
نمونه سوالات مدرسه ودرمرحـــله بعد
نمونه سوالات مدارس دیگرراجمع آوری
نموده ودراین وبلاک قـرار دهم تا مورد
استفاده دانش اموزان عزیزقرار گیــرد
ازهمه کسانی که به این وبلاک مراجعه
می نمایند درخواست می نمایم نظرات
وانتقادات وپیشنهادات خودرا بیان نمایند